کردستان

سنندج به روستای هجیج

سنندج به روستای هجیج

 
سنندج به خاتون شیشه ری

سنندج به خاتون شیشه ری

 
سنندج به سد قشلاق - سنندج به سد وحدت

سنندج به سد قشلاق – سنندج به سد وحدت

 
سنندج به کوه سلطان سراج الدین

سنندج به کوه سلطان سراج الدین

 
سنندج به سقز

سنندج به سقز

 
سنندج به روستاهای اطراف كوه آبیدر

سنندج به روستاهای اطراف كوه آبیدر

 
سنندج به سد گاوشان

سنندج به سد گاوشان

 
سنندج به اورامان تخت

سنندج به اورامان تخت

 
سنندج به بانه

سنندج به بانه

 
error: