آذربایجان غربی

ارومیه به روستای ترگور

ارومیه به روستای ترگور

 
ارومیه به سلماس

ارومیه به سلماس

 
ارومیه به بند و خوشاکو

ارومیه به بند و خوشاکو

 
ارومیه به اشنویه

ارومیه به اشنویه

 
ارومیه به باری

ارومیه به باری

 
ارومیه به نقده

ارومیه به نقده

 
ارومیه به خوی

ارومیه به خوی

 
ارومیه به سواحل دریاچه ارومیه

ارومیه به سواحل دریاچه ارومیه

 
اشنویه به نقده

اشنویه به نقده

 
error: